Formularz rejestracji na kurs dla stażystów

Prosimy o wypełnienie WSZYSTKICH pól poniższego formularza.

Od poprawności danych przekazanych w poniższym formularzu będzie zależeć zakwalifikowanie Pani/Pana jako uczestnika kursu.

UWAGA! MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ TYLKO NA JEDEN TERMIN. W przypadku próby zapisu na więcej niż jeden termin, kolejne zgłoszenie zostanie odrzucone.

Dane wnioskodawcy

Kurs, na który Pani/Pan aplikuje:
Tytuł zawodowy:
Numer PWZ:
PESEL:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Informacje o stażu podyplomowym

Data rozpoczęcia stażu (rok-miesiąc-dzień np. 1973-04-25) :
Miejscowość, w której odbywany jest staż podyplomowy:
Miejse, w którym odbywa Pani/Pan staż:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych. (*klauzula znajduje się poniżej).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin. Kontakt drogą korespondencyjną, telefoniczną: (81) 536 04 50 lub mailową: sekretariat@oil.lublin.pl
2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: odo@oil.lublin.pl
3. Podstawą prawną oraz celem przetwarzania jest wypełnienie realizacja ciążących na Administratorze realizacji zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO), tj. w organizacja stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty
4. Odbiorcami danych będą podmioty uczestniczące w organizacji stażu, w tym Marszałek Województwa Lubelskiego; Naczelna Izba Lekarska jako organ prowadzący Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy dentystów; mogą być nimi także dostawcy usług zewnętrznych, w tym informatycznych, wykładowcy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane przetwarzane będą przez okres trwania stażu podyplomowego, a następnie przechowywane zgodnie z ogólnymi zasadami archiwizacji dokumentów w jednostkach administracji publicznej.
6. W związku z przetwarzaniem przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do treści danych osobowych i prawo żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia – w zakresie, w jakim przewiduje to RODO.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a zobowiązanie do podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.